Päivitetty: 24.2.2022

1. Rekisterinpitäjä

Deal henkilöstöratkaisut oy, Nice smile oy ja Hammaslääkäri Leena Lindqvist oy

Yhteystiedot:
Mustanlahdenkatu 3-7
33210 Tampere
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Pasi Karjalainen
0449870194
pasi.karjalainen at dealhr.fi
Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Tietosuojavastaava
Aki Virtanen
044 2448630
aki.virtanen at posterimage.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on: asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, työntekijät ja työnhakijat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on yrityksien ja
asiakkaan/työntekijänvälinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan
antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä
seuraavissa käyttötarkoituksissa:
• Asiakas ja työsuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja
markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
• Asiakas- tai työsuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut
kokonaisasiakkuuden ja Vihdin kirkonkylän hammaslääkärit, Porin
hammaspisteen ja Kauhajoen hampaan liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät
tarkoitukset.
• Viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen sekä kampanja-,
kontakti- ja asiointihistorian hallinta.
• Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.
• Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen. Henkilötietojen
käsittelyä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:
• Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset
yhteystiedot. • Lähiomainen, huoltaja, huollettava
• Palvelujen käyttö- ja ostotiedot sekä markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri
asiointikanavissa, kuten internet- ja automaattipalveluissa.
• Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään
antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot,
kiinnostuksen kohteet tai muut vastaavat tiedot.
• Rekisteröityä mahdollisesti koskevaa vakuutusta, työterveyshammashoitopalveluita
ja -sopimusta, ja vastaavia seikkoja koskevia tietoja.
• Rekisteröidyn toivomia ja käyttämiä palveluita maksutietoineen.
• Tietoa henkilöistä, jotka ovat hoitaneet rekisteröityä.
• Ammattihenkilöitä, palveluita, toimintayksiköitä ja muita seikkoja koskevia muita
toivomuksia tai muistiinpanoja.
• Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.
• Muita rekisterin tarkoitukseen liittyviä tietoja.
• Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia
tietoja.
• IP osoitteita tai muuta internetsivuilla vierailuun liittyvää tietoa.
• Työhistoriaa, palkanlaskentaa tai muita työsuhteen hoitamisen kannalta oleellisia
tietoja.
• Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee
tehdä osoitteeseen:
aki.virtanen at posterimage.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja
on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole
tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai
ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla
poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää
kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta)
mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen
määräajan umpeutumista.


Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan
suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa
suostumuksen.


Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä
siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee,
että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

•Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen tai asialliseen yhteyteen liittyvä
palveluiden käyttö, viestintä sekä asiointiin ja muuhun toimintaan liittyvät tapahtumat.

• Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa
palvelua tarjoava osapuoli.

• Internet sivustoja kävijätietoja tallentavalla ohjelmallisella ratkaisulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Deal henkilöstöratkaisut
oy:n, Hammaslääkäri Leena Linqvist oy:n ja Nice smile oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat
tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
Like it oy

8. Käsittelyn kesto

 Henkilötietoja asiakkaiden osalta säilytetään niin pitkään, kuin asiakkuus on
voimassa.
 Työnhakijoiden osalta 2 vuotta hakemuksen tulosta.
 Työntekijöiden osalta lain vaatiman pituuden.
 Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistamaan itse jokaisessa
lähettämässämme
markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös
ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme
sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.